Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

Asliye Ceza Mahkemesi ve Görevi

Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Danıştayın, kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ile üyelerinin nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. Diyanet İşleri BaşkanlığıMadde 136.- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir. E. Düzeltme ve cevap hakkıMadde 32.- Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ifadesi geniş bir ifade olup internet bahsegel mobil giriş, web, cep telefonu mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları da dahil her türlü bilişim ve teknolojik araçla oynatılan kumarı kapsamaktadır. Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. İlk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı kurulduktan sonra altı yıllık süre içinde yapılacak Anayasa değişikliklerini Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamınagiren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yılakadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (5) Aralarında evlenmeolmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı ayakadar hapis cezası verilir. Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası vehükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (2) Suçun konusunun deniz veyademiryolu ulaşım aracı olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasınahükmolunur. (4) Suç işlemek amacıyla örgütkuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup,örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesihâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayıcezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde,hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirimyapılır. (2) Birinci fıkradaki fiilin belirsizsayıda kişilere karşı işlenmiş olması hâlinde, beş yıldan az olmamak üzerehapis cezasına hükmolunur. (2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmişolan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin,aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinciderecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akrabahakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir. (2) Cinsel istismarın vücudaorgan veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda,sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) 5 inci madde uyarınca disiplin amirince düzenlenecek ve yetkili savcılığa gönderilecek adli soruşturma dosyası üzerine uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik rapor, yetkili savcılıktan istenir ve disiplin kurulu dosyasına konulur. A) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “disiplin ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. C) 50 nci ve 94 üncü maddelerinin birinci fıkralarının birinci cümlelerinde yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmış ve 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. C) 18 inci maddesi, 19 uncu maddesi, 82 nci maddesinin birinci fıkrası, 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 93 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin ikinci fıkrası, 150 nci, 151 inci ve 162 ila 191 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kısa hapis veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından üç iş günü içinde karara bağlanır.

Daha detaylı bilgi almak için, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”ya ulaşabilirsiniz. Denetimler esnasında, mevzuata aykırılıklar tespit edilirse, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklikler ve aykırılıklar giderilmezse, ruhsat yetkili idare tarafından iptal edilerek iş yeri kapatılır. İşyerlerinin faaliyette bulunabilmesi için mevzuatta belirtilen şartlara ve iş alanına ilişkin ruhsata sahip olması gerekmektedir. İşyerinin sağlaması gereken bu şartlar ve ruhsat alınmasına ilişkin kurallar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İşyeri açmak ve faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler, tüm kriterleri eksiksiz sağlamak zorundadır. Aranan kriterlerin tamamını eksiksiz şekilde sağlanmaksızın yapılan başvurularda işyeri ruhsat talebi reddedilebilecektir. Diğer taraftan, hali hazırda çalışmakta olan bir işyerinde, sonradan mevzuata aykırılıklar tespit edilirse, idare tarafından belirli bir süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen bu sürede eksiklik ve mevzuata aykırılıklar giderilmezse, işletmeler geçici olarak faaliyetten men edilebileceği gibi, bazı hallerde işyeri ruhsatı tamamen iptal edilebilir. Kişisel verilerin korunması,işlenmesi, işlemede hukuka uygunluk şartları, ilgili kişi, veri sorumlusu, veri işleyen ve bu hukuka ilişkin sair kavram ve kurumlar bilimsel ve çağdaş yöntemlerle incelenmektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde, ilgili kişinin başvurabileceği hukuki yollar yine dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır.

  • Toplatma kararını veren merci bu kararını, yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir.
  • Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

(7) Örgüt içindeki hiyerarşikyapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi,örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (3) Tahrik konusu suçlarınişlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıylacezalandırılır. (4) Uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddesatın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadanönce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezayahükmolunmaz. (5) Yukarıdaki fıkralardagösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyetiçerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Uyuşturucu maddenin eroin,kokain, morfin veya bazmorfin olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göreverilecek ceza yarı oranında artırılır. (2) Bu suçun, resmi izne dayalıolarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde,verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (2) Bu fiillerin suç işlemekiçin teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde,verilecek ceza yarı oranında artırılır. (2) Kamu görevlileriyleilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve bellibir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi,yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (4) Cinsel istismarın, birincifıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiylegerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarıoranında artırılır. (5) Suçun sonucunda mağdurunbeden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapiscezasına hükmolunur. (4) Bu suçun işlenişine iştirakeden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler. Yönetim Kurulu asıl üyelikte 6, Onur Kurulu asıl üyelikte 8, Denetim ve Balotaj Kurulları asıl üyelikte 5 yıl kıdemi bulunan Cemiyet asıl üyeleri arasından seçilirler. Gerekli durumlarda Komisyon üyelerinin çalışmalarına ilişkin giderleri karşılanır. Her komisyonda Yönetim Kurulu üyelerinden biri koordinatörlük görevi yapar. Meslek Dalları Komisyonu, (Foto Muhabiri, Kameraman, Polis Muhabiri, Adliye Muhabiri, Spor Muhabiri ve Yazarı, Sağlık – Eğitim Muhabiri, Ekonomi Muhabiri, Vilayet – Belediye Muhabiri, Kültür – Sanat Muhabiri, Magazin Muhabiri, Çevre Muhabiri, Çizerler, Köşe Yazarları, Yazı İşleri çalışanları gibi dallar) ile radyo ve televizyonlardaki yayıncılık birimlerinde belirlenecek temsilcilerden oluşturulur. Temsilciler Komisyonunun üye sayısı Cemiyet üyelerinin görev yaptığı yayın kuruluşlarının sayısı kadar olur. Balotaj Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen aday başvurularını 10 gün içinde gündeme alır. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu gerekçeli rapor ve önerisini dikkate alarak üye hakkında karar verir ve uygular. Sürekli çıkarma, ya da herhangi bir yaptırım uygulanmaması kararlarından birini önerir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *